Citește legenda "Moartea lui Constantin Brâncoveanu"

Citește online aici pe site, povestirea care spune legenda despre Moartea lui Constantin Brâncoveanu și a celor 4 fii ai săi. Citește "Moartea lui Constantin Brâncoveanu" care spune modul în care a fost omorât domnitorul Țării Românești, de către turci.

Domnitorul Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul 1654 și a murit în august 1714. A fost domnul Țării Românești între anii 1688 și 1714, având una din cele mai lungi domnii din istoria principatelor române.

Vezi si rezumatul povestirii.Citește legenda "Moartea lui Constantin Brâncoveanu"
Constantin Brâncoveanu încă demult ajunsese neplăcut sultanului, pentru că adunase şi bogăţii. El pusese de bătuse şi monede mari, de aur, ceea ce era un act de neatârnare¹.
Într-o dimineaţă, domnul se sculă, îşi spălă faţa şi îşi pieptănă barba cea albă ca zăpada. Pe când ţinea încă în mână pieptenele de fildeş, văzu deodată că palatul îi e împrejurat, paznicii dezarmaţi ori înjunghiaţi, şi în grabă îşi chemă feciorii:
— Sculaţi, căci au sosit cei care ne vor moartea!
El fu prins, împreună cu soţia, fiica lui, feciorii, nepotul şi cumnatul său, vistierul Văcărescu.
Era înainte de Paşte. Fură târâţi toţi la Constantinopol, aruncaţi în închisoarea celor şapte turnuri şi ţinuţi acolo până la august. [...]
Brâncoveanu adună pe feciorii săi în juru-i şi le vorbi astfel:
— Şi bunurile, şi viaţa ne sunt pierdute. Acum trebuie să ne îngrijim să nu ne pierdem şi sufletele. Fiţi bărbaţi, iubiţii mei, şi nu vă fie teamă de moarte. Vedeţi ce a suferit Hristos pentru noi şi de ce moarte a murit! Rămâneţi tari în credinţă şi nu vă clătinaţi, nici pentru viaţa voastră, nici pentru lumea toată!
Atunci se auzi zgomot în odaia de alături şi intră un paşă, care le porunci să meargă cu dânsul la sultan.
Sultanul şedea pe malul Bosforului, într-un chioşc² minunat, ce strălucea de aur şi de pietre scumpe.
— Brâncovene, zise dânsul, adevărat este că ai vrut să te desfaci de împărăţia noastră şi să-ţi faci ţara neatârnată? Spune!… Adevărat este că ai pus de ai bătut monedă din bogăţiile tale? Spune, cum ai putut lucra astfel fără de teamă, parcă n-ai fi avut stăpân?…
Dezvinovăţeşte-te!
— De am domnit bine ori rău, zice domnul, aceasta numai Dumnezeu o ştie; iar dacă am fost mare pe pământ, uită-te acum ce sunt!
— Brâncovene, măsoară-ţi vorbele! Sunteţi toţi pedepsiţi la moarte; niciunul din neamul tău nu va scăpa cu viaţă.
— Cum o vrea Dumnezeu. Viaţa noastră e în mâna ta…

Un muezin (sau strigătorul din turla geamiii³, care vesteşte mahomedanilor ora rugăciunii) înaintă, făcu trei plecăciuni şi zise:
— Stăpâne, noi avem un obicei, anume că osânditul poate fi iertat dacă îşi schimbă legea şi se dă la sfânta noastră credinţă.
— Brâncovene, zise sultanul, leapădă-te de câineasca ta credinţă creştinească şi îmbrăţişează credinţa noastră, împreună cu fiii tăi, ca să trăiţi şi să fiţi liberi!
— Mai bine să se stingă neamul meu, decât să mă lepăd de sfânta mea credinţă!
— Atunci, pregătiţi-vă de moarte! strigă sultanul încruntându-se. [...]
După aceasta turcii puseră mâna pe al treilea fiu al lui Brâncoveanu, un băiet falnic cu ochii negri, plini de foc şi cu un păr negru ca pana corbului. Mustăţile abia îi mijeau.
— Leapădă-te de credinţa ta, zise sultanul, şi te cruţ!
— Nu-mi face ruşine vorbindu-mi astfel, zise el.
Şi îngenunche, iar capul lui se rostogoli până dinaintea picioarelor tatălui său. Acesta oftă din adâncul inimii şi zise:
— Doamne, facă-se voia Ta.
Sultanul arătă pe al doilea fiu. Acesta căzu în genunchi în faţa tatălui său. Bătrânul îngălbeni de teamă, ca nu cumva fiul său să slăbească, dar el ridică spre dânsul ochii săi pătrunzători şi zise roşindu-se:
— Tată! Numai eu ţi-am adus necazuri şi ţi-am tulburat viaţa, din pricina inimii mele slabe şi a sângelui meu iute. Nu pot să mă duc să dorm somnul de veci, până ce nu-ţi voi cere iertare!
Faţa bătrânului se însenină iarăşi şi, binecuvântându-l, îi zise:
— În ceasul acesta, orice greşeală e izbăvită, fătul meu!… Du-te la Dumnezeu!

Şi, tot îngenunchind, îşi întinse şi acesta capul spre gâde⁴.
Cel mai mare dintre cei patru fraţi, a cărui faţă voinicească era înconjurată de o barbă mare, se uită la cadavrul fratelui său şi îl podidiră lacrimile. Sultanul băgă de seamă.
— Leapădă-te, fiul meu, de legea ta; ţie ţi-e dragă viaţa; treci la legea noastră şi ai să fii fericit!
Fiul lui Brâncoveanu însă păru că nici n-ar fi auzit cuvintele lui, ci făcu el singur semn călăului să-i taie capul, care, când căzu, stropi cu sânge pe sultan.
Brâncoveanu oftă adânc şi zise:
— Doamne, facă-se voia Ta!
— Brâncovene, zise sultanul, un singur copil îţi mai rămâne. Gândeşte-te bine!
Brâncoveanu se uită la copilul cel plăpând, îşi văzu soţia leşinată, îşi văzu fetele plângând în hohot, dar răspunse fără şovăire:
— Facă-se voia Domnului!
— Copile, zise sultanul, dă-te la legea noastră şi vei trăi!
Ochii lui dulci cătară spre tatăl său, parcă ar fi vrut să dobândească de la privirea lui curaj şi putere.
— Eu mor bucuros, tată, strigă dânsul cu vocea limpede. Sunt mic, într-adevăr, dar sunt din neamul tău!

Şi se rostogoli şi capul lui.
Atunci i se duse şi puterea bătrânului. Căzu în genunchi, trase la sânu-i pe fiii ucişi, îi mângâie şi îi sărută, se jeli, îşi chemă copiii drăgălaşi pe nume, pe urmă se ridică şi zise cu glas puternic:
— Mi-aţi omorât, păgânilor⁵, patru feciori. Dumnezeu să vă prăpădească iarăşi şi iarăşi! Să vă stingă de pe faţa pământului, cum se risipesc norii la bătaia vântului. Loc să n-aveţi unde să fiţi îngropaţi, nici copiii să vi-i puteţi mângâia. Fără odihnă şi fără pace să fiţi în veci!… Aşa să m-auză Domnul!
Atunci sultanul şi oamenii lui se mâniară. Rupseră în bucăţi veşmintele cele bogate de pe corpul bătrânului domn şi începură să-i jupoaie pielea de pe corp. Niciun ţipăt, niciun vaiet nu ieşi din gura lui, în timpul acestui chin îngrozitor. În sfârşit, umplură pielea cu paie, o
puseră într-o suliţă şi o tăvăliră prin noroi strigând:
— Ghiaur⁶, câine de creştin! Îţi cunoşti pielea?
Atunci Brâncoveanu mai ridică încă o dată vocea şi
zise:
— Carnea puteţi s-o sfâşieţi în bucăţi, dar Constantin
Brâncoveanu moare creştin credincios, părăsit de toţi, dar odihnindu-se întru Domnul. Şi zicând aceste cuvinte, eroul îşi dete sufletul.“

1 neatârnare (s.f.) - independență (politică).
2 chioșc (s.n.) - pavilion oriental cu care se decorează grădinile.
3 geamie (s.f.) - lăcaș de cult la musulmani; moschee.
4 gâde (s.m., pop.) – călău.
5 păgân (s.m.) - nume dat de creștini celor care sunt de altă religie; turc, mahomedan.
6 ghiaur (s.m.) - denumire disprețuitoare dată în trecut de turci persoanelor de altă religie decât cea mahomedană.